Úvod » Toaletní a úklidové potřeby » Kuchyně » Well Done - Odmašťovač za studena 1l


        

Well Done - Odmašťovač za studena 1l

Well Done

 

Číslo produktu: ATE-WD-K0002
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466114056
Nelze uplatnit slevový kupón
naše cena bez DPH: 78 Kč
naše cena s DPH (21 %):
95 Kč

do košíku:
  ks  

Varianty tohoto výrobku

Obrázek:
Číslo produktu / Název zboží:
 
Cena:
Well Done - Odmašťovač za studena 750ml
ATE-WD-K0001
Well Done - Odmašťovač za studena 750ml
naše cena 78 Kč img

Odmašťovač za studena 1l

Popis výrobku:

Odmašťovač s vysokou účinností, rychle působí, při čištění sporáků, trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí.

Jednotka: 1000ml

 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.